ຕົວເລືອກພາສາ

ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອເພີ່ມພາສາຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໂລກເຂົ້າໃຈ ແລະສື່ສານກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ. ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມີພາສາທີ່ຂາດຫາຍໄປທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງພາສາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແປຢ່າງເຕັມສ່ວນມາເຖິງຕອນນັ້ນ.