Dyfyniadau Ysbrydoledig am Fywyd a Brwydrau

55+ Dyfyniadau Ysbrydoledig am Fywyd a Brwydrau w/ Delweddau

Bywyd yn llawn hwyliau a thrai, ac nid yw'r llwybr i'ch cyrchfan byth yn llinell syth. Rydyn ni'n aml yn cael ein profi mewn bywyd bob dydd gyda phroblemau a chanlyniadau annisgwyl y gellir eu gwrthbwyso'n hawdd iselhau ni. Weithiau rydym yn methu â sylweddoli ei fod allan o'r brwydrau bywyd hynny rydym yn ennill y cryfder mwyaf ac yn adeiladu cymeriad. Dyma ein rhai cadarnhaol a dyfyniadau, dywediadau a delweddau enwog am ddelio â chaledi a heriau bywyd.

Rhoddwyd y bywyd hwn i chi oherwydd eich bod yn ddigon cryf i'w fyw. - Anhysbys

“Rhoddwyd y bywyd hwn i chi oherwydd eich bod yn ddigon cryf i'w fyw.” - Anhysbys

Post Cysylltiedig: 80+ Dyfyniadau Ysbrydoledig [Delweddau, Awgrymiadau, ac e-lyfr AM DDIM]

Negeseuon a delweddau am oresgyn heriau bywyd

dyfyniadau ysbrydoledig yn chwalu

Arhoswch yn gryf a dewch o hyd ffrindiau anhygoel i'ch helpu trwy frwydrau bywyd. Ni fydd bob amser yn hawdd, ond bydd buddugoliaeth yn felysach fyth trwy'r gwrthdaro. Defnyddiwch a rhannwch y rhain dyfyniadau ysbrydoledig ac ysgogol i'ch helpu trwy gyfnodau anodd.

1. “Nid wyf wedi methu. Rwyf newydd ddod o hyd i 10,000 o ffyrdd na fydd yn gweithio.” - Thomas A. Edison

dyfynnu edison “Nid wyf wedi methu. Rwyf newydd ddod o hyd i 10,000 o ffyrdd na fydd yn gweithio.”

Mae'r llwybr i lwyddiant yn llawn methiant:

Cofiwch mai anaml y mae'r llwybr i lwyddiant yn hawdd neu fe fyddai pawb yno'n barod. Cofleidiwch bob methiant fel gwers ar gyfer yr ymgais nesaf. Byddwch yn dysgu o'ch camgymeriadau ac yn gwella gyda phob iteriad.

2. “Dim ond trwy ymdrech ac ymdrech barhaus y daw cryfder a thwf.” - Bryn Napoleon

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Napoleon Hill "Dim ond trwy ymdrech barhaus a brwydro y daw cryfder a thwf."

Rydyn ni'n tyfu trwy wrthwynebiad:

Cofiwch, yn debyg iawn i bwysau mewn campfa, mae angen ymwrthedd yn aml ar gyfer twf. Rydyn ni'n cryfhau wrth i ni ddysgu gwthio ein ffiniau a gweithio trwy heriau cynyddol anodd. Mae gan frwydrau bywyd ran bwysig yn ein datblygiad. 

3. “Os nad oes ymdrech, nid oes cynnydd.” - Frederick Douglass

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Frederick Douglass "Os nad oes unrhyw frwydr, nid oes unrhyw gynnydd."

Mae brwydr yn magu cryfder:

Wrth i'n heriau ddod yn fwy rhoddwyd cyfle i ni godi i'r achlysur. Nid oes llawer o dwf nac addysg mewn datrys tasg yr ydych wedi'i chwblhau unwaith o'r blaen. Camwch allan o'ch parth cysurus a gadewch i chi'ch hun dyfu.

4. “Nid yw cynnydd dynol yn awtomatig nac yn anochel… Mae pob cam tuag at y nod o gyfiawnder yn gofyn am aberth, dioddefaint ac ymdrech; ymdrechion diflino a phryder angerddol unigolion ymroddedig.” - Martin Luther King, Jr.

dyfyniadau mlk "Nid yw cynnydd dynol yn awtomatig nac yn anochel... Mae pob cam tuag at y nod o gyfiawnder yn gofyn am aberth, dioddefaint, a brwydro; ymdrechion diflino a phryder angerddol unigolion ymroddedig."

Mae twf yn aml yn gofyn am aberth:

Mae'n rhaid i chi ollwng gafael arnoch chi i ddod yn bwy rydych chi i fod. Nid yw cynnydd a thwf yn cael eu rhoi i ni. Rhaid inni weithio'n galed i gymryd camau tuag at well yfory i ni, ein hanwyliaid, a'n hamgylchedd.

5. “Atgofion sydd i fod i'th wasanaethu, nid i'th gaethiwo.” - AJ Darkholme

dyfyniad AJ Darkholme "Atgofion i fod i wasanaethu chi, nid caethiwo."

Maddeuwch i chi'ch hun:

Mae'n hawdd dal ati i ailchwarae atgofion a phenderfyniadau drwg yn eich bywyd. Deall ein bod ni i gyd yn gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd. Gwnewch eich gorau i wneud iawn a gwneud iawn os ydych wedi gwneud camgymeriad a symudwch ymlaen. Nid yw'n eich helpu chi, nac unrhyw un arall o ran hynny, pan fyddwch chi'n trigo'n ormodol yn y gorffennol.

Post Cysylltiedig: 83+ Dyfyniadau Bywyd i Fyw'n Hapusach [Delweddau, Awgrymiadau, Diweddarwyd 2018]

6. “ Yr oedd cenhedlu pob seren ar fin dim dychweliad ; o enaid enbyd yn brwydro i feistroli’r gwyntoedd!” - C. JoyBell C.

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd C JoyBell C "Roedd y syniad o bob seren ar fin dychwelyd; o enaid enbyd yn brwydro i feistroli'r gwyntoedd!"

Rydyn ni i gyd yn dechrau ar sero:

Mae'n bendant yn frwydr i ddechrau o ddim. Cofiwch fod popeth gwych ac enfawr unwaith wedi dechrau ar sero hefyd. Dechreuodd hyd yn oed sêr sy'n gwresogi ein planed ac yn ein darparu'n gynnes fel pentwr o lwch crwydrol yn arnofio trwy'r gofod.

7. “Y wobr orau o bell ffordd y mae bywyd yn ei chynnig yw’r cyfle i weithio’n galed yn y gwaith sy’n werth ei wneud.” - Theodore Roosevelt

dyfyniad ysbrydoledig - Theodore Roosevelt “Y wobr orau o bell ffordd y mae bywyd yn ei chynnig yw’r cyfle i weithio’n galed mewn gwaith sy’n werth ei wneud.”

Dewch o hyd i hwyl yn y brwydrau:

Unwaith y byddwch chi'n deall bod brwydro yn rhan o'r daith, gallwch chi ddysgu ei charu. Yn y diwedd, y broses a ddewiswch a sut rydych chi'n ei gweld sy'n debygol o benderfynu ar eich llwyddiant neu fethiant. Dysgwch garu'r daith a'r holl waith caled a ddaw yn ei sgil.

Post Cysylltiedig: 32+ Dyfyniadau Taith Hapus [Delweddau, Awgrymiadau, ac eLyfr AM DDIM]

8. “Ni all dim atal y dyn â’r agwedd feddyliol gywir rhag cyrraedd ei nod; all dim byd ar y ddaear helpu’r dyn gyda’r agwedd feddyliol anghywir.” - Thomas Jefferson

delwedd dyfyniad ysbrydoledig - Thomas Jefferson “Ni all unrhyw beth atal y dyn â'r agwedd feddyliol gywir rhag cyrraedd ei nod; all dim byd ar y ddaear helpu’r dyn gyda’r agwedd feddyliol anghywir.”

Eich meddylfryd yw popeth:

Sut rydych chi'n meddwl sy'n gallu pennu'r rhan fwyaf o ganlyniadau yn dda iawn. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i fethu yna mae'n debygol y byddwch chi'n gweithio i wireddu hynny. Os ydych chi'n meddwl y byddwch chi'n llwyddo yna mae'n debyg y byddwch chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu i lwyddo. Ceisiwch aros yn bositif a gweithio'n galed tuag at eich breuddwydion er gwaethaf yr anawsterau.

9. “Nid trwy hud a lledrith y daw breuddwyd yn realiti; mae’n cymryd chwys, penderfyniad a gwaith caled.” - Colin Powell

dyfyniad “Nid yw breuddwyd yn dod yn realiti trwy hud; mae’n cymryd chwys, penderfyniad a gwaith caled.” — Colin Powell

Gweithiwch yn galed i oresgyn eich brwydrau:

Nid ydych yn gallu rheoli eich sefyllfa ariannol neu dalent cynhenid. Fodd bynnag, chi sy'n rheoli'n llwyr faint o ymdrech rydych chi'n dewis ei rhoi tuag at eich breuddwydion. Rydych chi'n gwbl abl i weithio mor galed â phawb arall i gyrraedd eich nod. Gwybod bod eich ymdrech bob amser yn cyfrif wrth iddo adeiladu cymeriad hyd yn oed pan fyddwch chi'n methu â chyrraedd eich nod.

10. “Os cerddwch ar ddiwrnodau heulog yn unig ni fyddwch byth yn cyrraedd pen eich taith.” - Paulo Coelho

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Paulo Coelho

Mae gan y llwybr i lwyddiant fryniau a dyffrynnoedd:

Mae'r ffordd i ogoniant yn gythryblus ac anrhagweladwy. Gwybod y bydd yn rhaid i chi fynd trwy amseroedd da a drwg i gyrraedd eich cyrchfan dymunol. Os nad ydych yn fodlon wynebu amseroedd drwg ac anawsterau caled yna bydd yn anodd, os nad yn amhosibl, cyrraedd eich nod.

Post Cysylltiedig: Dywediadau Pwerus i'ch Cymhelliant

Dyfyniadau enwog am fywyd a brwydr

11. “Nid o ennill y daw nerth. Mae eich brwydrau yn datblygu eich cryfderau. Pan fyddwch chi'n mynd trwy galedi ac yn penderfynu peidio ag ildio, cryfder yw hynny." - Arnold Schwarzenegger

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Arnold Schwarzenegger

12. “Anhawsterau i fod i ddeffro, nid digalonni. Mae'r ysbryd dynol i dyfu'n gryf trwy wrthdaro. ” - William Ellery Channing

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd William Ellery Channing

13. “I fyw bywyd, mae angen problemau arnoch chi. Os ydych chi'n cael popeth rydych chi ei eisiau y funud rydych chi ei eisiau, yna beth yw'r pwynt byw?" - Jake y Ci (Amser Antur)

Dyfyniadau Ysbrydoledig Life Struggles Jake

14. “Y byd sydd yn dryllio pawb, ac wedi hynny, y mae rhai yn gryfion yn y mannau drylliedig.” - Ernest Hemingway

Dyfyniadau Ysbrydoledig Yn brwydro yn erbyn Bywyd Ernest Hemingway

15. “Roedd pob pencampwr unwaith yn gystadleuydd a wrthododd ildio.” - Balboa Creigiog

Dyfyniadau Ysbrydoledig Bywyd Brwydrau Rocky Balboa

Post Cysylltiedig: 51+ Dyfyniadau Dyrchafol ar gyfer Cyfnod Anodd w/ Delweddau

16. “Y mae y gwahaniaeth rhwng yr anmhosibl a’r posibl yn gorwedd ym mhenderfyniad dyn.” - Tommy Lasorda

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Tommy Lasorda

17. “Nid yw llwyddiant yn derfynol, nid yw methiant yn angheuol: dewrder i barhau sy'n cyfrif.” - Winston S. Churchill

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Winston S Churchill

18. “Yr ydym ni oll yn y gwter, ond y mae rhai ohonom yn edrych ar y sêr.” - Oscar Wilde

Dyfyniadau ysbrydoledig Bywyd yn brwydro Oscar Wilde

19. “Nid y llwyth sy'n eich torri i lawr, dyna'r ffordd rydych chi'n ei gario.” - Lou Holtz

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Lou Holtz

20. “ Llefain. Maddeu. Dysgwch. Symud ymlaen. Gadewch i'ch dagrau ddyfrio hadau eich dyfodol hapusrwydd.” - Steve Maraboli

Dyfyniadau ysbrydoledig Bywyd yn brwydro Steve Maraboli

Post Cysylltiedig: 51+ Dydd Llun Dyfyniadau Cymhellol ar gyfer Gwaith w/ Delweddau

21. “Mae pob streic yn dod â mi yn nes at y rhediad cartref nesaf.” - Babe Ruth

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Babe Ruth

22. “Nid yw amseroedd caled byth yn para, ond mae pobl galed yn gwneud hynny.” — Dr. Robert Schuller

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Dr Robert Schuller

23. “Mae llwyddiant yn mynd o fethiant i fethiant heb golli eich brwdfrydedd.” - Winston Churchill

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Winston Churchill

24. “Nid yw eich amgylchiadau presenol yn penderfynu pa le y cewch fyned ; maen nhw ond yn penderfynu ble rydych chi'n dechrau." - Nido Qubein

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Nido Qubein

25. “Mae llawer o'r hyn sydd harddaf am y byd yn deillio o frwydr.” - Malcolm Gladwell

Dyfyniadau Ysbrydoledig Brwydrau Bywyd Malcolm Gladwell

Post Cysylltiedig: 85+ Dyfyniadau Gwaith Tîm Enwog i Ysbrydoli'r Swyddfa

26. “Cofiwch bob amser fod ymdrech ac ymdrech yn rhagflaenu llwyddiant, hyd yn oed yn y geiriadur.” — Sarah Ban Breathnach

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (1)

27. “Roedd brwydr fy mywyd yn creu empathi - roeddwn i'n gallu uniaethu â phoen, cael fy ngadael, cael pobl ddim yn fy ngharu i.” - Oprah Winfrey

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (2)

28. “Does dim ots am eich cyflymder, ymlaen sydd ymlaen.” - anhysbys

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (3)

29. “Yn aml yn yr awyr dywyllaf y gwelwn y sêr disgleiriaf.” - Richard Evans

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (4)

30. “Mae bywyd yn 10% beth sy'n digwydd i chi a 90% sut rydych chi'n ymateb iddo.” - Charles R. Swindol

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (5)

31. “ Y mae y dychweliad bob amser yn gryfach na'r attalfa.” - anhysbys

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (6)

32. “Yn union pan feddyliodd y lindysyn fod y byd ar ben, aeth yn löyn byw.” - Barbara Haines Howett

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (7)

33. “Mae camgymeriadau yn brawf eich bod yn ceisio.” - Samantha Snyder

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (8)

34. “Mae fy ngyrfa yn daith i mi, ac unrhyw daith yn anghyflawn heb yr ymdrech.” - Yami Gautam

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (9)

35. “Ni ddylai’r tebygolrwydd y gallwn fethu yn yr ymdrech ein rhwystro rhag cynnal achos a gredwn sy’n gyfiawn.” — Abraham Lincoln

delweddau dyfyniadau ysbrydoledig (10)

36. “Nid arwyddion stop yw problemau, canllawiau ydynt.” - Robert H. Schuller

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Robert H. Schuller

37. “Weithiau pan fydd pethau'n chwalu, efallai eu bod nhw'n cwympo i'w lle.” - anhysbys

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd yn disgyn i'w lle

38. “Mae eich camgymeriadau yn y gorffennol i fod i'ch arwain, nid eich diffinio chi.” - Ziad K. Abdelnour

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Ziad K. Abdelnour

39. “Ein gwendid mwyaf yw rhoi'r ffidil yn y to. Y ffordd fwyaf sicr o lwyddo bob amser yw rhoi cynnig ar un tro arall.” - Thomas A. Edison

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Thomas A. Edison

40. “Dydych chi byth yn ddigon cryf nad oes angen help arnoch chi.” - Cesar Chavez

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Cesar Chavez

41. “Gwneir pobl gryfion gan wrthwynebiad fel barcutiaid yn codi yn erbyn y gwynt.” - Frank Harris

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Frank Harris

42. “Weithiau dydych chi ddim yn sylweddoli eich cryfder eich hun nes i chi ddod wyneb yn wyneb â'ch gwendid mwyaf.” —Susan Gale

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Susan Gale

43. “Ni ellir datblygu cymeriad yn rhwydd ac yn dawel. Dim ond trwy brofiad o brofi a dioddefaint y gellir cryfhau’r enaid, clirio gweledigaeth, ysbrydoli uchelgais, a sicrhau llwyddiant.” - Helen Keller

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Helen Keller

44. “ Paid â gweddio am fywydau hawddgar. Gweddïwch i fod yn ddynion cryfach.” - John F Kennedy

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - John F Kennedy

45. “ Yr hyn nid yw yn ein lladd ni sydd yn ein nerthu ni.” - Friedrich Nietzsche

dyfyniadau ysbrydoledig brwydr bywyd - Friedrich Nietzsche

46. “Rhoddwyd y bywyd hwn i chi oherwydd eich bod yn ddigon cryf i'w fyw.” - Anhysbys

Dyfyniadau Dyrchafol Amseroedd Anodd

47. “Mae arwr yn unigolyn cyffredin sy’n dod o hyd i’r nerth i ddyfalbarhau a dioddef er gwaethaf rhwystrau llethol.” - Christopher Reeve

Dyfyniadau Dyrchafol Amseroedd Anodd Christopher Reeves

48. “Paid â rhoi'r gorau iddi. Dioddef nawr a byw gweddill eich oes fel pencampwr.” - Muhammad Ali

Dyfyniadau Dyrchafol Amseroedd Anodd - peidiwch â rhoi'r gorau iddi nawr

49. “ Y mae hi bob amser yn dywyllaf cyn y wawr.” - Thomas Fuller

Dyfyniadau Dyrchafol Amseroedd Anodd - Thomas Fuller

50. “ Trowch eich archollion yn ddoethineb.” - Oprah Winfrey

Dyfyniadau Dyrchafol Amser Anodd - Ophra Winfrey

51. “Dych chi byth yn methu nes i chi stopio ceisio.” - Albert Einstein

Dyfyniadau Dyrchafol Amser Anodd - Albert Einstein

52. “Weithiau mae’r pethau drwg sy’n digwydd yn ein bywydau yn ein rhoi ni’n uniongyrchol ar y llwybr at y pethau gorau fydd byth yn digwydd i ni.” - Anhysbys

Dyfyniadau Dyrchafol Amser Anodd - Eleanor Roosevelt

Dyfyniadau Dyrchafol Amser Anodd - Paulo Coelho

Dyfyniadau Dyrchafol Amseroedd Anodd Dr Suess

Lawrlwythwch 25 o Ddyfyniadau Ysbrydoledig am Fywyd a Brwydrau [PDF] am ddim!

Goresgyn heriau bywyd

Gobeithiwn fod gennych y cryfder a'r ymrwymiad heddiw i ymgymryd â heriau bywyd. Tra byddwch chi'n dioddef y stormydd yn eich taith, rydyn ni'n gobeithio y gallwch chi ddod o hyd i rywfaint o gryfder yn y rhain geiriau a mewnwelediadau am oresgyn caledi bywyd. Cofiwch nad ydych ar eich pen eich hun ac mae'n iawn methu o bryd i'w gilydd. Y rhan bwysig yw eich bod chi'n codi'ch hun ac yn gwthio ymlaen.

Gobeithio eich bod yn gwneud cynnydd da heddiw,

Bb