20+ Daliwch Chi i Lawr Dyfyniadau [Delweddau, Awgrymiadau, ac eLyfr AM DDIM]

Daliwch chi i lawr ddyfyniadau

Oes gennych chi ffrind sy'n mynd trwy gyfnod anodd? Dyma ein rhestr o dyfyniadau cyfeillgarwch gyda delweddau i'r rhai sy'n ei lynu trwy adegau anodd rydych chi'n teimlo'n brifo. Nhw yw'r ffrindiau hynny cadw chi'n gryf pan fyddwch chi'n agored i niwed a tawelwch eich meddwl pan fyddwch chi'n teimlo allan o reolaeth. Os ydych chi'n chwilio am fwy o ddyfyniadau sy'n canolbwyntio ar berthynas gallwch chi weld ein rhestr o ddywediadau a syniadau rhamantus yma.

Delweddau a Dywediadau i dawelu meddwl eich ffrindiau

1. Mae ffrindiau'n aros gyda chi trwy amseroedd caled

daliwch chi i lawr ddyfyniadau - “Byddai'n well gen i gerdded gyda ffrind yn y tywyllwch, nag ar fy mhen fy hun yn y golau.” - Helen Keller

“Byddai’n well gen i gerdded gyda ffrind yn y tywyllwch, nag ar fy mhen fy hun yn y golau.” ― Helen Keller

Dywedwch wrth ffrind eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw:

Bydd rhoi gwybod i ffrind eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw, hyd yn oed os yw'r rheswm yn wirion, yn bywiogi eu diwrnod ac yn dod â gwên i'w hwyneb gan wybod bod rhywbeth wedi'ch atgoffa ohonyn nhw. Peidiwch â bod yn swil a galw neu nhw yn y bore gyda neges hapus!

2. Bydded eich cyfeillion yn hwy eu hunain

dyfyniad “Mae ffrind yn rhywun sy'n rhoi rhyddid llwyr i chi fod yn chi'ch hun.” —Jim Morrison

“Mae ffrind yn rhywun sy'n rhoi rhyddid llwyr i chi fod yn chi'ch hun.” - Jim Morrison

Anfonwch eich hoff gân at ffrind:

Oes yna gân na allwch chi gael digon ohoni? Anfonwch ddolen at eich ffrind. Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth newydd sydd gennych chi'n gyffredin.

3. Dod o hyd i hapusrwydd trwy eich ffrindiau ac aros wrth eu hymyl

dyfyniad “Pe bai gen i flodyn am bob tro roeddwn i'n meddwl amdanoch chi ... gallwn i gerdded trwy fy ngardd am byth.” — Alfred Tennyson

“Pe bai gen i flodyn am bob tro roeddwn i'n meddwl amdanoch chi ... gallwn i gerdded trwy fy ngardd am byth.” ― Alfred Tennyson

Cynnig cymorth pan fydd ei angen arnynt:

Os ydych yn gwybod bod ffrind angen help gyda rhywbeth, cynigiwch cyn iddynt ofyn. Byddan nhw'n gwybod eich bod chi'n ei wneud oherwydd dyna mae ffrindiau'n ei wneud, nid dim ond oherwydd iddyn nhw ofyn i chi wneud hynny. Weithiau gall eich ffrind gael ei frifo neu ei iselhau heb i chi wybod hynny, sef “sut wyt ti?” gall testun fynd yn bell.

4. Byddwch yn ffrind

dyfyniad “'Rwyt ti wedi bod yn ffrind i mi,' atebodd Charlotte. 'Mae hynny ynddo'i hun yn beth aruthrol.'” - EB White, Gwe Charlotte

“'Rwyt ti wedi bod yn ffrind i mi,' atebodd Charlotte. 'Mae hynny ynddo'i hun yn beth aruthrol.'” - EB White, Gwe Charlotte

Anfonwch hen luniau at ffrind:

Oes gennych chi unrhyw hoff atgofion o dreulio amser gyda ffrind? Anfonwch hen lun allan o'r glas iddyn nhw. Bydd yn rhoi gwybod iddyn nhw eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw ac yn eu hatgoffa o'r holl hwyl rydych chi wedi'i gael gyda'ch gilydd ar eich daith trwy fywyd.

5. Mae gwir ffrindiau bob amser yn glynu at ei gilydd

dyfyniad "Y darganfyddiad mwyaf prydferth mae gwir ffrindiau yn ei wneud yw y gallant dyfu ar wahân heb dyfu ar wahân." —Elizabeth Foley

“Y darganfyddiad harddaf y mae gwir ffrindiau yn ei wneud yw y gallant dyfu ar wahân heb dyfu ar wahân.” - Elizabeth Foley

Ffoniwch ffrind nad ydych wedi siarad ag ef ers tro:

Cofiwch y ffrind roeddech chi'n arfer bod yn agos ato ond nawr prin eich bod chi'n gweld eich gilydd? Rhowch alwad iddyn nhw, mae'n debyg eu bod nhw'n meddwl amdanoch chi hefyd. Efallai ei bod hi'n bryd ailgynnau'ch hen gyfeillgarwch.

6. Mae ffrindiau yn ddieithriaid gyda candy (jk)

dyfyniad "Does dim byd gwell na ffrind, oni bai ei fod yn ffrind gyda siocled." - Linda Grayson

“Does dim byd gwell na ffrind, oni bai ei fod yn ffrind gyda siocled.” - Linda Grayson

Dewch â'u hoff ddanteithion â ffrind:

Galwch heibio lle ffrind gyda'u hoff danteithion melys. Byddan nhw'n hapus gyda'r danteithion, ond hyd yn oed yn hapusach roeddech chi'n cofio beth yw eu ffefryn.

7. Mae cyfeillion yn credu yn ei gilydd

dyfyniad "Mae ffrind yn rhywun sy'n ei gwneud hi'n hawdd credu ynoch chi'ch hun." — Heidi Wills

“Mae ffrind yn rhywun sy’n ei gwneud hi’n hawdd credu ynoch chi’ch hun.” — Heidi Wills

Gofynnwch i ffrind am eu prosiectau cyfredol:

Weithiau rydyn ni wedi'n lapio cymaint yn yr hyn rydyn ni'n ei wneud, rydyn ni'n anghofio y gall fod angen ein cefnogaeth ar ein ffrindiau weithiau. Gofynnwch i ffrind am rywbeth maen nhw wedi bod yn gweithio arno neu rywbeth maen nhw'n gyffrous yn ei gylch. Byddant wrth eu bodd yn gwybod bod gan rywun ddiddordeb yn yr hyn y maent yn ei wneud.

Dyma rai dyfyniadau ysbrydoledig i'ch helpu i gredu ynoch chi'ch hun pan fyddwch chi'n cael diwrnod garw.

8. Coleddwch eich ffrindiau

dyfyniad "Mae rhai pobl yn cyrraedd ac yn cael effaith mor brydferth ar eich bywyd, prin y gallwch chi gofio sut beth oedd bywyd hebddynt." —Anna Taylor

“Mae rhai pobl yn cyrraedd ac yn cael effaith mor brydferth ar eich bywyd, prin y gallwch chi gofio sut beth oedd bywyd hebddyn nhw.” —Anna Taylor

Ysgrifennwch nodyn diolch:

Ysgrifennwch nodyn diolch digymell at ffrind. Bydd ei ddarllen yn gwneud iddyn nhw wenu ac yn rhoi gwybod iddyn nhw faint rydych chi'n eu gwerthfawrogi.

9. Byddwch y cyntaf i estyn allan at eich ffrind

quote "Yr unig ffordd i gael ffrind yw bod yn un." — Ralph Waldo Emerson

“Yr unig ffordd i gael ffrind yw bod yn un.” - Ralph Waldo Emerson

Ffoniwch yn lle tecstio:

Heb weld ffrind ers tro? Rhowch alwad iddyn nhw yn lle dim ond anfon neges destun. Y ffordd honno, gallwch wir ddal i fyny a hyd yn oed rannu ychydig o chwerthin.

10. Byddwch yn garedig wrth eich ffrindiau

dyfyniad “Mae ffrind ffyddlon yn chwerthin ar eich jôcs pan nad ydyn nhw cystal, ac yn cydymdeimlo â'ch problemau pan nad ydyn nhw mor ddrwg.” — Arnold H. Glasgow

“Mae ffrind ffyddlon yn chwerthin ar eich jôcs pan nad ydyn nhw cystal, ac yn cydymdeimlo â’ch problemau pan nad ydyn nhw mor ddrwg.” — Arnold H. Glasgow

Pan fydd ffrind yn siarad, gwrandewch:

Er y gall rhai pethau ymddangos yn ddibwys, i eraill gallant olygu llawer iawn. Bydd eich ffrind yn ddiolchgar eich bod yn fodlon gwrando pan oeddent yn cael amser caled.

11. Mae ffrindiau go iawn yn deall ei gilydd

dyfyniad “Mae un mesur o gyfeillgarwch yn cynnwys nid yn y nifer o bethau y gall ffrindiau eu trafod, ond yn y nifer o bethau nad oes angen iddynt sôn amdanynt mwyach.” - Clifton Fadiman

“Mae un mesur o gyfeillgarwch yn cynnwys nid yn y nifer o bethau y gall ffrindiau eu trafod, ond yn y nifer o bethau nad oes angen iddynt sôn amdanynt mwyach.” - Clifton Fadiman

Dywedwch diolch:

Er eich bod chi wedi bod yn mynd yn ôl ac ymlaen yn gwneud pethau neis i'ch gilydd ers blynyddoedd bellach, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n diolch iddyn nhw bob tro. Bydd yn rhoi gwybod iddynt eich bod yn ddiolchgar am eu caredigrwydd.

12. Byddwch hapus am lwyddiant eich ffrind

dyfyniad “Gall unrhyw un gydymdeimlo â dioddefaint ffrind, ond mae angen natur gain iawn i gydymdeimlo â llwyddiant ffrind.” - Oscar Wilde

“Gall unrhyw un gydymdeimlo â dioddefaint ffrind, ond mae angen natur gain iawn i gydymdeimlo â llwyddiant ffrind.” - Oscar Wilde

Dywedwch wrth ffrind rydych chi'n falch ohonyn nhw:

A yw ffrind wedi cyflawni rhywbeth y mae wedi bod yn gweithio'n galed arno yn ddiweddar? Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod iddynt pa mor falch ydych chi o'r hyn y maent wedi'i wneud. Mae Llongyfarchiadau a geiriau o anogaeth bob amser yn golygu bod mwy yn dod gan y rhai rydyn ni agosaf atynt.

13. Byddwch yn galonogol i'ch gwir ffrindiau

dyfyniad “Fy ffrind gorau yw'r un sy'n dod â'r gorau ynof i.” — Henry Ford

“Fy ffrind gorau yw’r un sy’n dod â’r gorau allan ynof fi.” - Henry Ford

Rhowch ganmoliaeth i ffrind:

Rydyn ni i gyd yn cael dyddiau o deimlo'n hunanymwybodol. Efallai y bydd canmoliaeth ddigymell gennych chi'n gwneud diwrnod ffrind.

14. Byddwch yn ddiolchgar am y ffrindiau sy'n eich dal i lawr

dyfyniad “Mae ffrind yn un o'r pethau gorau y gallwch chi ei gael, ac un o'r pethau gorau y gallwch chi fod.” — Douglas Pagels

“Mae ffrind yn un o’r pethau neisaf y gallwch chi ei gael, ac yn un o’r pethau gorau y gallwch chi fod.” — Douglas Pagels

Gwrandewch ar yr argymhellion:

Os yw'ch ffrind wedi bod yn argymell sioe neu ffilm, ewch i'w gwylio yn lle dweud y byddwch chi'n ewyllysio i'w tawelu. Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth newydd i'w garu.

15. Gwrandewch ar eich ffrindiau pan fyddant eich angen

dyfyniad “Cyfeillion yw'r bobl brin hynny sy'n gofyn sut ydym ni, ac yna'n aros i glywed yr ateb.” — Ed Cunningham

“Cyfeillion yw’r bobl brin hynny sy’n gofyn sut ydyn ni, ac yna’n aros i glywed yr ateb.” - Ed Cunningham

Cymerwch ddiddordeb yn nwydau eich ffrind:

Oes gan eich ffrind lyfr neu sioe deledu maen nhw bob amser yn siarad amdani? Rhowch gynnig arni, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth rydych chi'n ei fwynhau'n fawr a bydd eich ffrind yn gwerthfawrogi eich bod chi'n cymryd diddordeb yn y pethau sy'n bwysig iddyn nhw.

16. Coleddwch ffrindiau sydd â'ch cefn

dyfyniad “Gadewch inni fod yn ddiolchgar i bobl sy’n ein gwneud ni’n hapus, nhw yw’r garddwyr swynol sy’n gwneud i’n heneidiau flodeuo.” — Marcel Proust

“Gadewch inni fod yn ddiolchgar i bobl sy’n ein gwneud ni’n hapus, nhw yw’r garddwyr swynol sy’n gwneud i’n heneidiau flodeuo.” - Marcel Proust

Mynd â ffrind allan i ginio:

Mae trin ffrind i ginio yn ffordd hwyliog o ddangos iddynt eich bod yn malio. Mae hefyd yn ffordd dda o ddiolch iddyn nhw am fod yn ffrind i chi heb orfod poeni am ddod o hyd i'r geiriau cywir.

17. Sefwch wrth eich ffrindiau gorau

dyfyniad “Mae teithio yng nghwmni'r rhai rydyn ni'n eu caru yn gartrefol.” —Leigh Hunt

“Mae teithio yng nghwmni’r rhai rydyn ni’n eu caru yn gartrefol.” - Leigh Hunt

Ewch ar antur:

Galwch i fyny ffrind a mynd i rywle nad ydych erioed wedi bod o'r blaen. Bydd rhannu profiadau newydd yn dod â chi yn agosach ac yn creu atgofion a fydd yn para am oes.

18. Gall ffrindiau eich codi

dyfyniad "Y peth gwych am ffrindiau newydd yw eu bod yn dod ag egni newydd i'ch enaid." —Shanna Rodriguez

“Y peth gwych am ffrindiau newydd yw eu bod nhw’n dod ag egni newydd i’ch enaid.” —Shanna Rodriguez

Gofynnwch i'r ffrind newydd hwnnw dreulio amser:

Gall fod yn anodd gwneud ffrindiau newydd, ond mae gwneud yr ymdrech bob amser yn werth chweil. Mae gan bob cyfeillgarwch newydd y potensial i bara am oes.

19. Canfyddwch eich hun yn eich cyfeillgarwch

daliwch chi i lawr ddyfyniadau - “Yn fy ffrind, rydw i'n dod o hyd i ail hunan.” — Isabel Norton

“Yn fy ffrind, dwi'n dod o hyd i ail hunan.” — Isabel Norton

Dywedwch wrth ffrind sy'n bwysig i chi:

Weithiau, y cyfan sydd ei angen arnom yw ein hatgoffa bod y rhai o'n cwmpas yn malio a bod ganddynt ein cefnau. Atgoffwch ffrind rydych chi'n poeni amdanyn nhw. Mae'n debygol eu bod yn poeni llawer amdanoch chi hefyd.

20. “'Mae'n rhaid ei fod yn gwybod y byddwn i am eich gadael chi.' 'Na, mae'n rhaid ei fod yn gwybod y byddech chi bob amser eisiau dod yn ôl.'” - JK Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows

Dywedwch wrth eich ffrind eich bod chi yno iddyn nhw:

Os yw ffrind yn cael amser caled, rhowch wybod iddyn nhw eich bod chi yno iddyn nhw. Mae delio â brwydro yn llawer haws pan fyddwch chi'n gwybod bod gan rywun eich cefn.

Glynwch wrth eich ffrindiau a chefnogwch nhw

Mae bywyd yn llawn hwyliau a thrai. Mae'n anochel y bydd eich ffrindiau'n wynebu cyfnodau o drafferth a bydd angen rhywun i'w cefnogi drwyddo. Y ffrindiau gorau yw'r rhai sydd yno ar adegau o anhapusrwydd - nid dim ond y rhai sy'n ymddangos ar gyfer partïon.

Gobeithio bod gennych chi rai ffrindiau gwych y gallwch chi ddibynnu arnynt,

Bb