Dyfyniadau Cariad a Charedigrwydd

41+ Dyfyniadau Cariad a Charedigrwydd gyda Delweddau

Mae angen tosturi a dealltwriaeth ar y byd bob amser. Dyma ein hoff ddyfyniadau am gariad a charedigrwydd gyda delweddau hardd i'w rhannu gyda ffrindiau a theulu. Mae gair neis yma ac acw yn mynd yn ein blaenau at ein gwneud ni a'n hanwyliaid yn hapus. Rydyn ni wedi cynnwys mewnwelediadau cariad a charedigrwydd y gallwch chi eu rhannu'n hawdd â phartneriaid rhamantus a chyd-ddyn.

Post Cysylltiedig: 83+ Dyfyniadau Bywyd i Fyw'n Hapusach 

Negeseuon a Delweddau am Garedigrwydd a Chariad

1. “Bydded y rheswm y mae rhywun yn credu mewn daioni pobl.” – Karen Salmansohn

dyfyniadau caredigrwydd Karen Salmansohn

Gwenwch fwy, mae'n heintus:

Dechreuwch eich diwrnod i ffwrdd trwy wenu yn y drych. Gallwch chi gario hwn gyda chi trwy gydol y dydd a bod â rhywfaint o hyder y bydd yn goleuo pwy bynnag y byddwch chi'n cwrdd â nhw. Mae gwenu yn heintus, a mae gennym ni adwaith dynol i adlewyrchu hapusrwydd.

2. “Gwell yw bod wedi caru a cholli. Na byth i fod wedi caru o gwbl.” — Alfred Tennyson

dyfyniadau cariad corny - Alfred Tennyson

Gadael i gŵyn yn y gorffennol:

Gadael i ffwrdd o nam yn y gorffennol y mae rhywun wedi ei wneud i chi. Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau ac yn dymuno cael maddeuant ar ryw lefel. Os gallwch chi faddau i rywun heddiw mae'n debygol y bydd yn lleddfu'ch meddwl ac yn eich helpu i ddod yn fwy deallgar.

3. “Y prawf moesegol mwyaf rydyn ni'n mynd i'w wynebu erioed yw triniaeth y rhai sydd ar ein trugaredd.” - Lyn Gwyn

" Ni ellwch chwi wneyd caredigrwydd yn rhy fuan, canys ni wyddoch byth pa mor fuan y bydd yn rhy ddiweddar." dyfyniadau - Lyn White

Bod ag empathi tuag at y rhai llai ffodus:

Mewn byd ar-lein sy'n tyfu i watwar y rhai sy'n dioddef ac yn llai ffodus, gallwn croesawu cynnwys a negeseuon cadarnhaol. Ceisiwch edrych ar rai fideos “ennill” gyda'r mynyddoedd o fideos “methu” yn boddi'r rhyngrwyd.

4. “ Y pethau goreu a harddaf yn y byd hwn nis gellir eu gweled na hyd yn oed eu clywed, ond rhaid eu teimlo â’r galon.” - Helen Keller

dyfyniadau cariad corny - Helen Keller

Cynlluniwch wyliau penwythnos:

Nid oes angen gwyliau mawreddog a drud arnoch i ddianc rhag y cyfan gyda'ch gilydd. Cynlluniwch wyliau penwythnos rhywle gerllaw y bydd y ddau ohonoch yn ei garu. Mae gorffwys ac ymlacio yn aml yn rhan angenrheidiol o unrhyw berthynas iach. Dyma rai meddyliau a dywediadau tawelu gallwch rannu gyda rhywun annwyl.

5. “Byddwch yn garedig wrth bobl angharedig. Maen nhw ei angen fwyaf.” - Ashleigh Gwych

dyfynna caredigrwydd Ashleigh Brilliant

Mae caredigrwydd yn achub y byd:

Yn yr un modd ag y mae casineb yn magu casineb, mae caredigrwydd yn creu mwy o garedigrwydd yn y byd. Heb lawer o wybodaeth na chyfarwyddyd ynghylch pam oedd yma na beth oedd i fod i'w wneud, efallai mai bod yn garedig a lledaenu ychydig o hapusrwydd yw'r dewis gorau sydd gennym.

Post Cysylltiedig: 68+ Dyfyniadau a Delweddau Ffrind Gorau [Diweddarwyd 2018]

6. “Y peth gorau i ddal gafael ynddo mewn bywyd yw eich gilydd.” – Audrey Hepburn

dyfyniadau cariad corny - Audrey Hepburn

Ewch i'r parc adloniant:

Does dim byd tebyg i barc thema i ddod â'r plentyn mewnol allan ym mhob un ohonom. Gall reidiau llawn curiad hefyd gael yr adrenalin i bwmpio i roi hwb i gyffro.

7. “ Pa le bynag y byddo bod dynol, y mae cyfle i garedigrwydd.” — Lucius Annaeus Seneca

dyfynna caredigrwydd Lucius Annaeus Seneca

Rydyn ni i gyd yn gysylltiedig:

Deall hynny rydym i gyd yn gysylltiedig ar y ddaear hon. Gall y byd fod yn lle bach, a gall ychydig o garedigrwydd fynd yn bell. Cofiwch fod y rhan fwyaf o bobl rydych chi'n cwrdd â nhw mewn gwirionedd yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag eraill nad ydych chi wedi dod ar eu traws eto ar ffurf cyfeillgarwch, teulu neu berthnasoedd. Byddwch yn garedig wrth bawb gyda'r ffydd y bydd yn dod yn ôl o gwmpas rhyw ddydd.

8. “ Nid oes ond un dedwyddwch yn y bywyd hwn, sef caru a chael eich caru.” - George Tywod

dyfyniadau cariad "Dim ond un hapusrwydd sydd yn y bywyd hwn, sef caru a chael eich caru." — George Tywod

Ymlaciwch gyda ffilm ramantus:

Pan nad ydych chi'n teimlo fel gwisgo i fyny a gadael y tŷ, dewch â'r rhamant adref a threuliwch noson ddiog gyda'ch gilydd ar y soffa.

9. “Nid yw caredigrwydd dynol erioed wedi gwanhau stamina nac wedi meddalu ffibr pobl rydd. Does dim rhaid i genedl fod yn greulon i fod yn galed.” — Franklin D. Roosevelt

dyfyniadau caredigrwydd Franklin D Roosevelt

Dosbarthwch “like” ychwanegol heddiw:

Cefnogwch rywun ar gyfryngau cymdeithasol heddiw. Mae'n costio eiliad i chi hoffi post rhywun a gwneud sylw cadarnhaol am eu gweithgaredd presennol. Dim ond munud o'ch amser a'ch sylw y mae'n ei gymryd a gall godi calon rhywun ar ddiwrnod sydd fel arall yn dywyll.

Post Cysylltiedig: 32+ Dyfyniadau Caredigrwydd [Delweddau, Awgrymiadau, ac e-lyfr AM DDIM]

10. “Y therapi iachaol mwyaf yw cyfeillgarwch a chariad.” - Hubert H. Humphrey

dyfyniadau serch dydd Mercher - Hubert H Humphrey

Ni allwch fesur hapusrwydd:

Ni allwch fesur hapusrwydd, o leiaf ddim yn dda iawn trwy ddefnyddio ffyn mesur athronyddol a meddygol. Nid ydych chi'n gwybod faint o werth sydd gan rywbeth rydych chi'n ei ddweud neu'n ei wneud ar rywun arall. Bydd ambell weithred feddylgar trwy fywyd beunyddiol yn fynydd o hapusrwydd ar hyd oes. 

11. “Cariad yw pan mae hapusrwydd y person arall yn bwysicach na'ch un chi.” - H. Jackson Brown, Jr.

dyfyniadau cariad "Cariad yw pan fydd hapusrwydd y person arall yn bwysicach na'ch un chi." — H. Jackson Brown, Jr.

12. “Byddwch yn garedig wrth bobl ar y ffordd i fyny – byddwch chi'n cwrdd â nhw eto ar eich ffordd i lawr.” - Jimmy Durante

dyfyniadau caredigrwydd Jimmy Durante

13. “Ni ddichon blodeuyn flodeuo heb heulwen, ac ni ddichon dyn fyw heb gariad.” - Max Muller

dyfyniadau rhamantus dydd Mercher "Ni all blodyn flodeuo heb heulwen, ac ni all dyn fyw heb gariad." - Max Muller

14. “Byddwch yn garedig pryd bynnag y bo modd. Mae bob amser yn bosibl.” — Dalai Lama

dyfyniadau caredigrwydd image Dalai Lama "Byddwch yn garedig pryd bynnag y bo modd. Mae bob amser yn bosibl."

15. “Nid yw cariad yn cydnabod unrhyw rwystrau. Mae’n neidio dros y clwydi, yn neidio i ffensys, yn treiddio i waliau i gyrraedd pen ei daith yn llawn gobaith.” - Maya Angelou

dyfyniadau cariad "Nid yw cariad yn cydnabod unrhyw rwystrau. Mae'n neidio dros y clwydi, yn neidio i ffensys, yn treiddio i waliau i gyrraedd pen ei daith yn llawn gobaith." - Maya Angelou

16. “Cariad yw cyfeillgarwch wedi ei roi ar dân.” - Jeremy Taylor

mae cariad dydd mercher yn dyfynnu "Cariad yw cyfeillgarwch ar dân." - Jeremy Taylor

17. “ Nis gall y rhai annwyl farw, canys anfarwoldeb yw cariad.” - Emily Dickinson

quotes "Analluog yw'r rhai sy'n annwyl i farw, oherwydd anfarwoldeb yw cariad." - Emily Dickinson

18. “Mae caredigrwydd yn trechu popeth. Mae pobl garedig yn fagnetau ar gyfer yr holl bethau da mewn bywyd.” – Tom Giaquinto

dyfyniadau caredigrwydd - Tom Giaquinto "Mae caredigrwydd yn gwthio popeth. Mae pobl garedig yn fagnetau ar gyfer yr holl bethau da mewn bywyd."

19. “Pan wyddom ein bod yn gysylltiedig â phawb arall, gweithredu’n dosturiol yn syml yw’r peth naturiol i’w wneud.” – Rachel Naomi Remen

dyfyniadau caredigrwydd - Rachel Naomi Remen "Pan fyddwn yn gwybod ein bod yn gysylltiedig â phawb arall, ymddwyn yn dosturiol yn syml yw'r peth naturiol i'w wneud."

20. “Ac yn ddisymwth, yr oedd yr holl ganeuon serch amdanat ti” — Ina

dyfyniad cariad melys "Ac yn sydyn, roedd yr holl ganeuon serch amdanoch chi" - Ina

21. “Rydyn ni i gyd ychydig yn rhyfedd a bywyd ychydig yn rhyfedd, a phan fyddwn ni'n dod o hyd i rywun y mae ei ryfeddod yn gydnaws â'n un ni, rydyn ni'n ymuno â nhw ac yn cwympo mewn rhyfeddod i'n gilydd ac yn ei alw'n gariad.” — Dr. Seuss

mae cariad yn dyfynnu rhyfeddod i'r ddwy ochr

22. “Dim ond eiliad hollt y mae’n ei gymryd i wenu ac anghofio, ond i rywun oedd ei angen, fe all bara am oes.” - Steve Maraboli

dyfyniadau caredigrwydd - Steve Maraboli "Dim ond eiliad hollt y mae'n ei gymryd i wenu ac anghofio, ond eto i rywun oedd ei angen, gall bara am oes."

23. “Nid oes yr un weithred o garedigrwydd, ni waeth pa mor fychan, byth yn cael ei wastraffu.” —Aesop

dyfyniadau caredigrwydd - delwedd aesop

24. “Buom gyda'n gilydd. Anghofiais y gweddill.” - Walt Whitman

dyfyniadau cariad yr oeddem gyda'n gilydd

25. “Yr hyn sydd gennyf gyda chwi, nid oes arnaf ei eisiau gyda neb arall.” - Anhysbys

mae cariad yn dyfynnu'r hyn sydd gennyf gyda chi

26. “Byddwch ychydig yn fwy caredig nag sydd raid.” — E. Lockhart

"Byddwch ychydig yn fwy caredig nag y mae'n rhaid i chi." dyfyniadau - e lockhart

27. “Byddwch yn garedig, oherwydd mae pawb rydych chi'n eu cyfarfod yn ymladd brwydr galed.” — Plato

"Byddwch yn garedig, oherwydd mae pawb rydych chi'n cwrdd â nhw yn ymladd brwydr galed." dyfyniadau - plato

28. “Nid yw cariad a charedigrwydd byth yn cael eu gwastraffu. Maen nhw bob amser yn gwneud gwahaniaeth. Bendithiant y sawl sy'n eu derbyn, a bendithiant di, y rhoddwr.” — Barbara De Angelis

"Nid yw cariad a charedigrwydd byth yn cael eu gwastraffu. Maen nhw bob amser yn gwneud gwahaniaeth. Maen nhw'n bendithio'r un sy'n eu derbyn, ac maen nhw'n eich bendithio chi, y rhoddwr." dyfyniadau - barbara de angelis

29. “ Nid yw fy nghalon yn siarad am ddim ond tydi.” — Albert Camus

cariad yn dyfynnu fy nghalon yn siarad

30. “ Pob calon yn canu cân, anghyflawn, nes i galon arall sibrwd yn ol.” — Plato

mae cariad yn dyfynnu mae pob calon yn canu

31. “I'r ddau ohonom, nid lle yw cartref. Mae'n berson. Ac rydyn ni adref o'r diwedd. ” - Stephanie Perkins

cariad quotes cartref yn berson

32. “Dych chi ddim yn caru rhywun am ei olwg, na'i ddillad, nac am ei gar ffansi, ond oherwydd eu bod nhw'n canu cân yn unig y gallwch chi ei chlywed.” - Oscar Wilde

cariad yn dyfynnu cân dim ond chi

33. “Mae meddwl amdanat ti, yn fy nghadw i'n effro. Ac mae breuddwydio amdanoch chi, yn fy nghadw i'n cysgu. Mae bod gyda chi, wel mae'n fy nghadw i'n fyw." —Llinell Ifori

dyfyniadau cariad bod gyda chi

34. “Cyflawnwch weithred garedig ar hap, heb ddisgwyl gwobr, gan wybod y gallai rhywun wneud yr un peth i chi un diwrnod.” - Y Dywysoges Diana

"Cyflawnwch weithred garedig ar hap, heb unrhyw ddisgwyliad o wobr, gan wybod y gallai rhywun wneud yr un peth i chi un diwrnod." dyfyniadau - tywysoges diana

35. “Mae fy nghrefydd yn syml iawn. Caredigrwydd yw fy nghrefydd.” — Dalai Lama

"Syml iawn yw fy nghrefydd. Caredigrwydd yw fy nghrefydd." dyfyniadau - daila lama

36. “Rwy'n gweld eisiau chi ychydig, mae'n debyg y gallech chi ddweud. Ychydig yn ormod, ychydig yn rhy aml. Ychydig mwy bob dydd” - John Michael Montgomery

dyfyniadau cariad colli chi ychydig

37. “Rydych chi'n fy ngwneud i'n hapus mewn ffordd na all neb arall.” - Anhysbys

mae dyfyniadau cariad yn fy ngwneud i'n hapus

38. “Mae caredigrwydd mewn geiriau yn creu hyder. Mae caredigrwydd mewn meddwl yn creu dwysder. Mae caredigrwydd wrth roi yn creu cariad.” - Lao Tzu

"Mae caredigrwydd mewn geiriau yn creu hyder. Mae caredigrwydd mewn meddwl yn creu dwysder. Mae caredigrwydd wrth roi yn creu cariad." dyfyniadau - lao tzu

39. “Rydw i i gyd yn caru pob un ohonoch chi.” — John Chwedl

mae cariad yn dyfynnu mae pob un ohonof yn caru pawb

40. “Mor wych yw hi nad oes angen i neb aros am eiliad cyn dechrau gwella’r byd.” - Anne Frank

“Pa mor wych yw hi nad oes angen i neb aros am eiliad cyn dechrau gwella’r byd.” dyfyniadau - Anne Frank

41. “Mae'n well cael eich casáu am yr hyn ydych chi na chael eich caru am yr hyn nad ydych chi.” – André Gide

dyfyniadau cariad gwell i fod yn gas

Carwch fwy a byddwch yn fwy caredig heddiw

Gall fod yn anodd bod yn hapus a chadarnhaol gyda chymaint o negyddiaeth o'n cwmpas. Os gallwn gael ychydig o ymwybyddiaeth i lledaenu ychydig o gariad a charedigrwydd i'r rhai o'n cwmpas bob dydd gall adio'n gyflym dros amser. Mae gwneud i un person yn unig deimlo ychydig yn annwyl ac yn meddwl yn nod hyfryd y gallwn ei orchfygu bob dydd.

Gobeithio y gallwch chi ddod o hyd i ychydig o hapusrwydd heddiw,

Bb