delwedd dyfyniadau cyfeillgarwch byr

67+ Dyfyniadau Cyfeillgarwch Byr [Delweddau + eLyfr AM DDIM]

Yn meddwl tybed beth yw rhai dywediadau byr a all fynegi eich cyfeillgarwch yn dda? Dyma a rhestr o'r dyfyniadau cyfeillgarwch byr gorau gyda delweddau i fyw yn ôl a thyfu eich perthnasoedd. Gall ychydig eiriau fynd yn bell tuag at adeiladu cyfeillgarwch parhaol gyda ffrindiau amser hir neu gydnabod newydd.

Post Cysylltiedig: 68+ Dyfyniadau a Delweddau Ffrind Gorau ar gyfer Eich Cyfeillion Anwylaf!

Dywediadau a Darluniau Cyfeillgarwch Byr

1. “ Cyfeillion yw y brodyr na roddodd Duw i ni erioed.” - Mencius

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Mencius

Noson Gêm Fwrdd gyda Ffrindiau:

Ceisiwch wahodd rhai ffrindiau draw am amser gwych trwy gynnal noson gêm fwrdd. Mae'n hwyl ac yn fforddiadwy. Mae gemau pen bwrdd yn aml yn annog pobl i ryngweithio felly mae'n ffordd wych o ddod â chydnabod i mewn hefyd. Gallwch hefyd chwilio am gaffi gêm neu siop goffi sydd â nifer o wahanol gemau bwrdd os nad ydych am boeni am baratoi a glanhau eich tŷ.

2. “Prin fel y mae gwir gariad, y mae gwir gyfeillgarwch yn brinnach.” - Jean de La Fontaine

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Jean de La Fontaine

Chwarae Gemau Fideo gyda Ffrindiau:

Mae gemau fideo yn wych am ddod â phobl ynghyd a'u hannog i ymgysylltu. Gallwch naill ai gystadlu neu chwarae ar y cyd yn erbyn gwrthwynebwyr dynol ac AI. Rydym yn annog chwarae yn yr un ystafell lle gallwch chi siarad, ac yn aml yn gweiddi, wrth ei gilydd. Mae rhai o’n hoff gemau i chwarae gyda ffrindiau yn cynnwys:

 • Mario Kart
 • Ymosodiad Tetris
 • ymladdwr stryd

3. “Mae un ffrind ffyddlon yn werth deng mil o berthnasau.” - Euripides

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Euripides

Anfonwch neges destun hapus at eich ffrindiau:

Yn aml gall “helo” neu “sut mae'n mynd” gyfeillgar fynd yn bell i feithrin cyfeillgarwch. Weithiau nid ydym yn gwybod beth mae pobl eraill yn mynd drwyddo a gall neges fer fywiogi diwrnod rhywun yn sylweddol. Ceisiwch anfon ychydig o nodiadau yn ystod eich amser segur yn lle pori'r cyfryngau cymdeithasol y tro nesaf.

4. “Os oes gennych chi un ffrind cywir mae gennych chi fwy na'ch cyfran.” - Thomas Fuller

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Thomas Fuller

Ailgysylltu â hen ffrindiau:

Mae'n anodd cadw mewn cysylltiad â hen ffrindiau. Mae hyn yn arbennig o wir wrth i ni heneiddio a dechrau cael teulu, ffrindiau newydd, hobïau newydd, a symud i ffwrdd yn aml. Diolch byth, mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o weld beth mae pobl yn ei wneud ac yn sianel dda i ddweud “helo” yn gyflym a dal i fyny.

5. “Y mae ffrind da fel meillion pedair deilen; anodd dod o hyd iddo ac yn ffodus i gael.” — Dihareb Gwyddelig

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Irish Proverb

Dewch o hyd i hobi i weithio arno gyda ffrindiau:

Dod o hyd i ychydig o hwyl, iach gall hobïau roi esgus da i'ch ffrindiau gyfarfod yn rheolaidd. Mae hyd yn oed yn well os gallwch chi ddod o hyd i hobi sy'n annog hunanddatblygiad fel ymarfer corff neu chwaraeon. Mae rhai hobïau rydyn ni’n teimlo sy’n wych am ddod â phobl at ei gilydd yn cynnwys:

 • Chwaraeon
 • Celf a chrefft
 • Partïon cyfres deledu (ar gyfer pan fydd penodau newydd yn cael eu rhyddhau)
 • Gemau bwrdd
 • Coginio

6. “Yr unig ffordd i gael cyfaill yw bod yn un.” - Ralph Waldo Emerson

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Ralph Waldo Emerson

Cynlluniwch daith gyda ffrindiau:

Mae mynd ar daith fer gyda ffrindiau yn ffordd wych o adeiladu eich perthynas. Mae teithiau ffordd yn wych gan ei fod yn rhoi cymaint o amser segur i chi ac yn gorfodi sgwrs rhwng beicwyr. mae hefyd yn hwyl mynd ar daith i rywle nad ydych chi i gyd wedi bod o'r blaen er mwyn i chi allu rhannu'r profiad newydd hwn gyda'ch gilydd.

Erthygl Perthnasol: 32+ Dyfyniadau Caredigrwydd [Delweddau, Awgrymiadau, ac e-lyfr AM DDIM]

7. “ O bob eiddo cyfaill yw y gwerthfawrocaf.” - Herodotus

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Herodotus

Ewch i wersylla gyda'ch ffrindiau:

Ewch ar daith natur am ychydig ddyddiau gyda ffrindiau. Mae amgylchedd newydd adfywiol yr awyr agored yn wych am lawer o resymau gan gynnwys:

 • Golygfeydd newydd ffres
 • Awyr iach
 • Yn aml distawrwydd bod i ffwrdd o'r ddinas
 • Wi-Fi isel a chysylltiad rhyngrwyd sy'n gorfodi pobl i ganolbwyntio ar ei gilydd ac annog cyfathrebu

8. “ Fy nghyfeillion yw fy ystâd.” - Emily Dickinson

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Emily Dickinson

Cael ffrindiau draw am swper:

Mae coginio gyda'ch gilydd yn arbennig o wych os oes gennych chi amser i'w dreulio gyda ffrindiau.  Mae treulio pryd hir gyda'ch gilydd yn un o'r ffyrdd hynaf o feithrin perthynas â phrawf amser. Dyma sut mae teulu a ffrindiau yn dod at ei gilydd ac yn dod i adnabod ei gilydd. Os gallwch chi sbario ychydig o nosweithiau'r wythnos i fwyta gyda ffrindiau, gobeithio y bydd yn gadael i chi ddal i fyny ychydig gyda phawb.

9. “Mae ffrind go iawn yn un sy'n cerdded i mewn pan fydd gweddill y byd yn cerdded allan.” - Walter Winchell

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Walter Winchell

Dal i fyny ar gyfryngau cymdeithasol:

Gwyddom nad dyma'r ffordd fwyaf agos atoch i ailgynnau cyfeillgarwch neu wella cyfeillgarwch parhaus. Fodd bynnag, credwn fod rhywbeth yn aml bob amser yn well na dim. Os nad oes gennych yr amser i ffonio'ch ffrindiau neu gwrdd â nhw am brynhawn, yna cymerwch ychydig funudau i adael sylw neis iddynt ar Facebook.

10. “Ni fu’r cyfeillgarwch all ddarfod erioed yn real.” - St. Jerome

dyfyniadau cyfeillgarwch byr St Jerome

11. “Ffrindiau yw’r teulu a ddewiswch.” - Jess C. Scott

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Jess C Scott

12. “ Nid oes gair eto, am hen gyfeillion sydd newydd gyfarfod.” - Jim Henson

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Jim Henson

13. “Y froddeg ar gyfer hanner cant o elynion yw un ffrind.” - Aristotle

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Aristotle

14. “Fy ffrind gorau yw'r un sy'n dod â'r gorau allan ynof fi.” - Henry Ford

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Henry Ford

15. “Y rhan orau o fywyd rhywun yw ei gyfeillgarwch.” — Abraham Lincoln

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Abraham Lincoln

16. “Dau beth fydd raid i ti byth fynd ar eu holau: Gwir gyfeillion a gwir gariad.” - Mandy Hale

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Mandy Hale

17. “Mae ffrind yn rhywun sy'n gwybod popeth amdanoch chi ac sy'n dal i'ch caru chi.” - Elbert Hubbard

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Elbert Hubbard

18. “Canser cyfeillgarwch yw amheuaeth.” - Petrarch

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Petrarch

19. “Fy ffrind gorau yw'r dyn sy'n dymuno'n dda i mi er fy mwyn i.” - Aristotle

dyfyniadau cyfeillgarwch byr yn dymuno'n dda i mi

20. “Y mwyaf y gallaf ei wneud i fy ffrind yw bod yn ffrind iddo.” - Henry David Thoreau

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Henry David Thoreau

21. “ Mwy cywilyddus yw drwgdybio ein cyfeillion na chael ein twyllo ganddynt.” - Confucius

dyfyniadau cyfeillgarwch byr Confucius

22. “Nid oes yma ddieithriaid; Dim ond ffrindiau nad ydych chi wedi cwrdd â nhw eto.” - William Butler Yeats

dyfyniadau cyfeillgarwch byr William Butler Yeats

23. “ Y mae cyfeillion yn dangos eu cariad ar adegau o gyfyngder, nid mewn dedwyddwch.” - Euripides

cyfeillgarwch byr yn dyfynnu amseroedd o drafferth

24. “Onid distrywiaf fy ngelynion pan fyddaf yn eu gwneud yn gyfeillion i mi?” - Abraham Lincoln

mae dyfyniadau cyfeillgarwch byr yn dinistrio fy ngelynion

25. “Nid geiriau ond ystyron yw iaith cyfeillgarwch.” - Henry David Thoreau

dyfyniad iaith cyfeillgarwch

26. “Gwell cerdded gyda ffrind yn y tywyllwch na cherdded ar eich pen eich hun yn y goleuni.” - Helen Keller

dyfyniad cyfeillgarwch byr Helen Keller

Related Post: 500 Motivational Quotes!

Dyfyniadau i'w rhannu gyda'ch ffrindiau gorau

Rhai negeseuon cyflym a syml y gallwch eu rhannu gyda'ch ffrindiau. Cadwch eich ffrindiau yn agos a'u trysori oherwydd ni fyddwch byth yn gwybod pa mor hir y byddant yn aros gyda chi. Cymerwch amser i'w hatgoffa pa mor bwysig ydyn nhw i chi.

27. “Mae cerddoriaeth yn help mawr i mi. Mae fel ffrind gorau.” - El DeBarge

28. “Cyfaill i bawb sydd gyfaill i neb.” - Aristotle

29. “ Cofia mai hen gyfeillion annwyl yw yr hen bethau mwyaf gwerthfawr.” - H. Jackson Brown, Jr.

30. “ Nid yw dyfnder cyfeillgarwch yn ymddibynu ar hyd adnabyddiaeth.” - Rabindranath Tagore

31. “Efallai bod ffrind yn aros y tu ôl i wyneb dieithryn.” - Maya Angelou

32. “Byddwch yn araf i syrthio i gyfeillgarwch, ond pan fyddwch i mewn, parhewch yn gadarn ac yn gyson.” - Socrates

 

33. “Mae torri pobl allan o'ch bywyd yn hawdd, mae'n anodd eu cadw i mewn.” - Walter Dean Myers

34. “Mewn ffyniant y mae ein cyfeillion yn ein hadnabod; mewn adfyd rydyn ni'n adnabod ein ffrindiau.” - John Churton Collins

35. “Mae ffrind yn rhywun sy'n rhoi rhyddid llwyr i chi fod yn chi'ch hun.” - Jim Morrison

36. “Mae gwir gyfeillgarwch fel iechyd cadarn; anaml y mae ei werth yn hysbys nes iddo gael ei golli.” - Charles Caleb Colton

37. “Mae gwir ffrindiau fel diemwntau – llachar, hardd, gwerthfawr, a bob amser mewn steil.” - Nicole Richie

38. “Mae cyfeillgarwch bob amser yn gyfrifoldeb melys, byth yn gyfle.” - Kahlil Gibran

39. “Pan fyddwch chi'n dewis eich ffrindiau, peidiwch â bod yn fyr wrth ddewis personoliaeth yn hytrach na chymeriad.” - W. Somerset Maugham

40. “Mae cyfeillgarwch yn gwella hapusrwydd, ac yn lleihau trallod, trwy ddyblu ein llawenydd, a rhannu ein galar” - Marcus Tullius Cicero

41. “Cyfaill yw rhywun yr wyt ti yn meiddio bod yn ti dy hun gydag ef.” - Frank Crane

42. “Nid oedd defnydd cyson wedi gwisgo ffabrig eu cyfeillgarwch.” - Dorothy Parker

43. “Rydym fel ynysoedd yn y môr, ar wahân ar yr wyneb ond yn gysylltiedig yn y dyfnder.” - William James

44. “Y mae yn hyder mawr mewn cyfaill i ddywedyd wrtho eich beiau ; mwy i ddweud ei beth wrtho.” - Benjamin Franklin

45. “Gwyddom o fywyd beunyddiol ein bod yn bodoli ar gyfer pobl eraill yn gyntaf oll, y mae ein hapusrwydd ein hunain yn dibynnu ar eu gwen a'u lles.” - Albert Einstein

46. “Un rhosyn a all fod yn ardd i mi; ffrind sengl, fy myd.” - Leo F. Buscaglia

47. “Trwy hap a damwain y cyfarfuom, trwy ddewis deuwn yn gyfaill” – Millie Huang

48. “Dylai cyfeillion fod fel llyfrau, ychydig, ond wedi eu dewis â llaw. ” - CJ Langenhoven

49. “Heb gyfeillion, ni fyddai neb am fyw, hyd yn oed pe bai ganddo bob nwyddau eraill.” - Aristotle

50. “Ti'n nabod ffrind go iawn? Bydd rhywun rydych chi'n ei adnabod yn gofalu am eich cath ar ôl i chi fynd." - William S. Burroughs

51. “ Byddwch araf wrth ddewis cyfaill, arafach wrth newid.” - Benjamin Franklin

52. “Mae cyfeillgarwch yn cymryd munudau i'w gwneud, eiliadau i dorri, blynyddoedd i'w hatgyweirio.” - Pierce Brown

53. “Ni all dau berson fod yn gyfeillion yn hir os na allant faddau i fethiannau bychain eu gilydd.” - Jean de La Bruyère

54. “O’r holl foddion i yswirio dedwyddwch ar hyd yr holl fywyd, y pwysicaf o bell ffordd yw caffael cyfeillion.” - Epicurus

55. “Y rhodd werthfawrocaf y gellwch ei derbyn yw cyfaill gonest.” - Stephen Richards

56. “Nid oes dim yn well na chyfaill, oddieithr ei fod yn gyfaill â siocled.” - Linda Grayson

57. “Mae bywyd yn lle ofnadwy, hyll i beidio â chael ffrind gorau.” – Sarah Dessen

58. “ Beth yw cyfaill ? Un enaid yn trigo mewn dau gorff." — Aristotle

59. “ Geiriau sydd hawddgar, fel y gwynt; Mae’n anodd dod o hyd i ffrindiau ffyddlon.” — William Shakespeare

60. “Y gallu i gyfeillgarwch yw ffordd Duw o ymddiheuro dros ein teuluoedd.” - Jay McInerney

61. “Gair swynol yng ngeirfa ffrind yw aros.” — Amos Bronson Alcott

62. “ Gwir gyfeillion sydd bob amser ynghyd mewn ysbryd.” – LM Trefaldwyn

63. “Nid damwain yw cyfeillgarwch. ” — O. Henry

64. “ Nid yw poen ymranu yn ddim i lawenydd cyfarfod eto.” — Charles Dickens

65. “ Pa mor brin bynag y byddo gwir gariad, y mae yn llai felly na gwir gyfeillgarwch.” -Albert Einstein

66. “Nid yw amser yn cymryd oddi wrth gyfeillgarwch, ac nid yw gwahanu.” — Tennessee Williams

67. “Cyfaill gorau yw'r unig un sy'n cerdded i mewn i'ch bywyd pan fydd y byd wedi cerdded allan.” - Shannon l. Gwernen

Lawrlwythwch e-lyfr Dyfyniadau Cyfeillgarwch Byr AM DDIM 

Rhowch wybod i'ch Ffrindiau Eich Caru

Nid yw'n cymryd yn hir iawn i atgoffa'ch ffrindiau eich bod yn poeni amdanynt Cymerwch eiliad sydyn a anfonwch neges gyfeillgar neu ychydig o ddyfynbrisiau atynt yma am gyfeillgarwch os na allwch feddwl am unrhyw beth. Mae cyfeillgarwch yn cymryd ymdrech a gall nodyn atgoffa bach yma ac acw fynd yn bell tuag at adeiladu perthynas wych.

Gobeithio bod gennych chi gyfeillgarwch anhygoel sy'n tyfu,

Bb